مسئول صدور دانشنامه مرکز شاهین دژ :  آقای صلاح الدین قزلجی
شماره تماس: 04446331020 داخلی 31
دانشجویان زیر دراسرع وقت جهت دریافت دانشنامه به امور صدور دانشنامه مراجعه فرمایند.

اسامی دانش آموختگانی که برایشان دانش نامه صادر شده ولی دریافت نکرده اند
رشته شماره دانشجویی اسامی
حقوق * حسین جوادی
مهندسی آب و خاک * حسن خیری نظام آباد
مهندسی آب و خاک * مریم حسن زاده کهل
ادبیات * رویا زارعی
مدیریت بازرگانی * ژاله حسن خانی
مدیریت بازرگانی * ناصر محمود زاده
علوم تربیتی * شیدا رحمتی
ادبیات * رقیه آقاجانی میدانی 
امار * صفوره جهانی
روانشناسی * حیدرچوپانی
حقوق * اسحاق پشتیبان
مدیریت بازرگانی * لیداافشاریان
ادبیات * شبنم شکری
علوم تربیتی * فریده خانی جوشاتو
ادبیات * حسین فرجی افشار
حقوق * سمیرا امیرزاده ظاهر
علوم تربیتی * مهدیه حسینی محماباد
علوم تربیتی * صغری اسیایی قوز
مدیریت بازرگانی * الهام حسنی
مدیریت بازرگانی * شیرین محمدی خواجلو
مدیریت بازرگانی * کبری مرادیان
ادبیات * محمدادینه منبر
مدیریت بازرگانی * فریباابراهیم زاده
ادبیات * میترا زارعی
ادبیات * سمیه اقایی
حقوق * سمیه شعاری
حقوق * لیلی یزدانی
مدیریت بازرگانی * سکینه معصومی قینر
حقوق * مریم هژبری
ادبیات * رقیه قلندر مح
حقوق  * ناصر حسین دوست حاجی
ادبیات * زینب سلیمی قزلبلاغ
مدیریت بازرگانی * نسیبه کریمی
مدیریت بازرگانی * لیلا مرادی ماین بلاغ
ادبیات * ذکیه بختیاری
حقوق * مریم رنجبران 
مدیریت بازرگانی * ارزو اخگرلیلان
ادبیات * مصطفی حبیبی
مدیریت بازرگانی * فریبا سلطانی
ادبیات * ربابه بختیاری سعید
ادبیات * نادربادفر
ادبیات * سمیراکاظمی
ادبیات * مسلم حسینی کهنه مح
ادبیات * مریم علی پور
ادبیات * شیرین اخباری
ادبیات * ابراهیم حیدر پور نادرگلی
ادبیات * فرشته گوهری
ادبیات * راضیه شیرزاد
ادبیات * زینب عابدی مهماندار
ادبیات * ارزو خانی شاه تپه 
ادبیات * سکینه ملک پور جوادحصار
ادبیات * سعیده دوخته چی
مدیریت بازرگانی * ذکیه بخشی  
ادبیات * رامش پرویزیان
ادبیات * خدیجه سلمانی
امار * مهین موسوی
ادبیات * مریم وثوقی
ادبیات * زینب خانی
مدیریت بازرگانی * مهتاب مولایی
ادبیات * الهام نوجوانی
ادبیات * صبیکه رحمانی تک
علوم تربیتی * فهیمه حسینیان
علوم تربیتی * سمیه جعفری اصل
ادبیات * سمیه محمودی
علوم تربیتی * فاطمه فتحی
حقوق * ارزو عبدالمحمد زاده
حقوق * لقمان اکرامی منبر
ادبیات * رقیه جعفریان ظاهر
مدیریت بازرگانی * پروین تارم
علوم تربیتی * فریده رمضانی
علوم تربیتی * لیلارشیدی
حقوق * ثریاخدایی
ادبیات * لیلا سلیم زاده
حقوق * ویدا عباسی حسین اباد
ادبیات * نسرین میکاییلی الی بال
علوم تربیتی * امینه بوستانی
روانشناسی * عهدیه قنبری 
حقوق * اعظم امینی قره
علوم تربیتی * الهام طاهری 
مدیریت بازرگانی * الهام بخشی قره تپه
علوم اجتماعی * مریم حبیبی
حقوق * لیلی عبدی
ادبیات * مریم مدیری
علوم تربیتی * نسرین رحیم زاده
امار * صمدارجمند
ادبیات * نداسلطانی
مدیریت بازرگانی * فاطمه رحیمی چره جلو
ادبیات * افسانه ایمانی مسجد
علوم تربیتی * فیروز ه استادی للکلو
حقوق * کبری بیگ زاده
حقوق * لیلا اقاپور ظاهر
ادبیات * رفعت محمدی کهل
روانشناسی * راحله محمدپور 
امار * پریسا خرازی
ادبیات * مریم زعفرانی
ادبیات * زهراجعفری کردکند
حقوق * فریبامحمودیان
مدیریت بازرگانی * فاطمه رضانژاد
حقوق * ارزو حبیبی 
حقوق * مصعصومه قربانی
مدیریت بازرگانی * مریم کورانی
ادبیات * سهیلا مهرانگیز
مدیریت بازرگانی * فری نوش شمسی
ادبیات * سیران عزیزی
مدیریت بازرگانی * لیلا سعیدی ملک اباد
ادبیات * رعنامحمدزاده اوچتپه
ادبیات * عیوض امجدی
حقوق * سونیا سلطانی
حقوق * بهرام حسن پور عباسبلاغ
ادبیات * سمیه محمدباقری
ادبیات * امیراسدی
حقوق * اسعدباپیری
حقوق * مهناز ابوالحسنی
مدیریت بازرگانی * سولماز قلندری
ادبیات * صالح معصومی قینر
مدیریت بازرگانی * سمیه مجیدی
ادبیات * طوبی جعفری قبانک
ادبیات * رقیه جلیلی
ادبیات * زهراالهی قینرجه 
امار * سرخوش جوان 
ادبیات * افسانه بی غم 
ادبیات * فاطمه دارایی
امار * لاچین علیزاده 
ادبیات * پریسا باقرنژاد
مدیریت بازرگانی * زینب مجیدی
امار * فاطمه الهیاری
امار * مهتاب ایمانی
ادبیات * سودابه معصومی
ادبیات * سمیه رضایی
ادبیات * شهناز دادور
مدیریت بازرگانی * سعیده ارام
روانشناسی * حسن فرجی افشار
ادبیات * فرانک کریمی
حقوق * فرحناز خانیان
ادبیات * ثریا جانی
ادبیات * اشرف الماسی 
مدیریت بازرگانی * زیبا سلطانی
ادبیات * خانلارسلامت
ادبیات * نسرین نسراله زاده
امار * هادی شیرزاد اخی
مدیریت بازرگانی * فرزانه پیرامون
علوم تربیتی * حوریه خنیا
ادبیات * زهره قلندر محمود
ادبیات * مرتضی تمجید
حقوق * گل ناز حسینی
حقوق * مریم حسین زاده قالقان
حقوق * فاطمه قسمتی کو
ادبیات * فروغ امیری حاصل 
ادبیات * خدیجه شیرمحمدی
مدیریت بازرگانی * زهراملکیان
ادبیات * سولماز میرزایی هاچه
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما