آغاز پروژه گازکشی دانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبا 300 متر لوله گذاری پروژه گازکشی دانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبا 300 متر لوله گذاری آغاز شد. باپیگیریهای مستمرریاست عالی استان جناب آقای دکترعاشری وبه همت سرپرست دانشگاه پیام نورمرکز شاهین دژآقای دکترمحمود دادخواه ونیزهمکاری ومساعدت مسئولین محترم مالی، اداری وعمرانی استان، پروژه عظیم گازکشی دانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبا 300متر لوله گذاری برای ساختمانهای فازیک ودوآغازشد. دانشگاه پیام نورمرکزشاهین دژبابیش از 1000 دانشجووازبدوتاسیس، سالانه بالغ بر ۳۰ هزار لیتر گازوئیل را جهت تامین گرمایش ساختمانهای اداری وآموزشی دانشگاه مصرف می کرد.که بدلیل آلودگی های زیست محیطی ونیزهزینه بالای تامین سوخت، دانشگاه رادچارچالشی جدی کرده بود. با انجام این پروژه، ساختمان های فازیک و فازدو این مرکزعلمی، ازنعمت گاز مصرفی شهری بهره مند خواهندشد. .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما